Program operacyjny RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa RPLU.05.00.00. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie RPLU.05.02.00. Efektywność energetyczna sektora publicznego
Numer umowy  RPLU.05.02.00-06-0086/17-00 z dnia 2018-11-20
Okres realizacji projektu od 2016-09-05 do 2020-06-30


Wartość ogółem 1 638 133,16    
Wydatki kwalifikowane 1 353 063,63
Dofinansowanie 1 150 104,05
Wkład UE 1 150 104,05  
Wkład własny 488 029,11


Istotą projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów AWF poprzez:
-remont instalacji c.o. (wymiana rurociągów z izolacją, montaż zaworów regulacyjnych, uzupełnienie zaworów grzejnikowych);
-montaż systemów pomiaru i zarządzania wykorzystaniem energii;
-docieplenie ścian, w tym fundamentowych oraz stropodachu;
-wymianę okien i drzwi przeszklonych oraz montaż instalacji solarnej, które rozwiążą kluczowe problemy związane z: niedostatecznym poziomem termoizolacji, brakiem zarządzania energią
i brakiem dywersyfikacji źródeł energii.
Kluczowe grupy docelowe to: studenci, kandydaci na studia, absolwenci, pracownicy AWF, organizacje proekologiczne, działacze na rzecz środowiska naturalnego, mieszkańcy Lubelszczyzny, odwiedzający Filię, opinia publiczna.
Osiągnięte wskaźniki -Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 2054GJ/rok;
-Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach Publicznych: 570555,56 kWh/rok;
-Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 112,26 tCO2/rok;
-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji w wykorzystujących OZE: 11,11MWht/rok;
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 0,10866;
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych: 0,10866;
-Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE: 11,11 MWht/rok;
-Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 2;
-Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt;
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 1 szt;
-Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 2235,6 m2;

Deklaracja dostępności