Program operacyjny RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa RPLU.05.00.00. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie RPLU.05.02.00. Efektywność energetyczna sektora publicznego
Numer umowy  RPLU.05.02.00-06-0121/19-00 z dnia 2019-10-31
Okres realizacji projektu od 2019-02-15 do 2020-12-31

Wartość ogółem1 235 920,82
Wydatki kwalifikowane1 089 651,90
Dofinansowanie 926 204,08
Wkład UE926 204,08
Wkład własny309 716,74


Istotą projektu jest poprawa efektywności energetycznej obiektów AWF poprzez:  termomodernizację budynku Domu Studenckiego ABC (wymiana okien, remont instalacji co w zakresie montażu zaworów termostatycznych i odpowietrzników oraz systemu pomiaru i zarządzania wykorzystaniem energii);
-modernizację budynków: budynku głównego Uczelni, Domu Studenckiego AGAT, pomieszczeń dydaktycznych przy ul. Kopernika 9, budynku pływalni, pomieszczeń fizjoterapii, budynku warsztatów z zapleczem technicznym, obiektów sportowych (hali sportowej, hali lekkoatletycznej
z salą tańca i siłownią, hali gier, sali gimnastycznej z zapleczem socjalnosanitarnym i przestrzenią komunikacji, magazynów sportowych i pomieszczeń technicznych) poprzez wymianę opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne LED;
-montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,4 kW, które rozwiążą kluczowe problemy związane z: niedostatecznym poziomem termoizolacji DS. ABC, brakiem zarządzania energią, brakiem dywersyfikacji źródeł energii i rosnącymi kosztami pozyskania.
Kluczowe grupy docelowe to: studenci, kandydaci na studia, absolwenci, pracownicy AWF, organizacje proekologiczne, działacze na rzecz środowiska naturalnego, mieszkańcy Lubelszczyzny, odwiedzający Filię, opinia publiczna.
Osiągnięte wskaźniki:
-Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1749 GJ/rok;
-Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach Publicznych: 804189,89 kWh/rok;
-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,0394 MW;  
-Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 14,733 tCO2/rok;
-Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 39,144294 MWht/rok;
-Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 317,968 MWh/rok
-Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 11 szt;
-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1 szt;
-Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 4334 m2.


Deklaracja dostępności