RPLU.00.00.00. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa RPLU.02.00.00. Cyfrowe Lubelskie
Działanie RPLU.02.01.00. Cyfrowe Lubelskie
Numer umowy  RPLU.02.01.00-06-0025/16-01 z dnia 2018-07-18
Okres realizacji projektu  od 2018-10-01 do 2020-10-31

Wartość ogółem 4 529 334,29
Wydatki kwalifikowane 4 529 334,29
Dofinansowanie 3 849 934,16
Wkład UE3 849 934,16
Wkład własny 679 400,13


Istotą projektu jest wdrożenie na AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej systemu e-usług umożliwiającego zdalne świadczenie przez tę uczelnię usług edukacyjnych na rzecz różnych grup interesariuszy, zarówno osób fizycznych (usługi typu A2C), jak i prawnych (usługi typu A2B).
W wyniku realizacji projektu na uczelni powstanie zintegrowane środowisko informatyczne
i wdrożonych zostanie łącznie 10 e-usług, z czego 1 na 3 poz. dojrzałości, 5 na poz. 4 oraz 4 na poz. 5. Dzięki temu zrealizowany zostanie cel główny projektu, który sformułowano jako: poprawa jakości kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej poprzez podniesienie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych.
Ponadto wyznaczono następujące cele szczegółowe służące realizacji celu ogólnego projektu:
1) Zwiększenie liczby spraw możliwych do załatwienia przez studentów i pracowników Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej drogą elektroniczną.
2) systematyczne zastępowanie korespondencji tradycyjnej korespondencją elektroniczną;
3) podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników uczelni w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT.
4) zmniejszenie dysproporcji w dostępie osób niepełnosprawnych do kształcenia na poziomie wyższym.
Realizacja projektu, dzięki wykorzystaniu na uczelni TIK do obsługi realizowanych przez nią procesów edukacyjnych, przyczyni się do podniesienia jakości, przyjazności i efektywności kształcenia wyższego na Lubelszczyźnie, poprzez zaspokojenie potrzeb i oczekiwań środowiska akademickiego.
Planuje się następujące działania:
1) Dostawa środków trwałych i licencji.
2) Wdrożenie zaawansowanych e-usług publicznych w AWF,
3) Zakup dostępu do aktualizacji, opieki serwisowej i wsparcia
4) Rozbudowa sieci światłowodowej i wykonanie systemu okablowania strukturalnego
5) Promocja projektu.

Deklaracja dostępności